REKLAMA

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA PROGRAMISTAMAG.PL

POJĘCIA

ProgramistaMag.pl – właścicielem serwisu internetowego prowadzonego w domenie programistamag.pl jest Anna Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 4/47, 02-776 Warszawa, NIP: 9511665515, REGON: 141806060.

Serwis – platforma internetowa funkcjonująca w domenie programistamag.pl;

Klient – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę z ProgramistaMag.pl oraz korzysta lub zamierzająca korzystać z co najmniej jednej Usługi Elektronicznej;

Prenumerata – świadczenie mające charakter materialny albo świadczenie niemające charakteru materialnego, której zakupu dokonuje Klient poprzez Serwis, zawierając Umowę z ProgramistaMag.pl;

Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez ProgramistaMag.pl na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana albo zawarta między Klientem a ProgramistaMag.pl za pośrednictwem Serwisu;

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Anna Adamczyk prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Anna Adamczyk z siedzibą w Warszawie, ul. Dereniowa 4/47, 02-776 Warszawa, NIP: 9511665515, REGON: 141806060. jest administratorem w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).

CEL I ZAKRES GROMADZENIA DANYCH

W czasie obecności użytkownika lub Klienta w Serwisie, w szczególności podczas korzystania z Usług Elektronicznych lub dokonywania zakupu Prenumerat udostępnionych przez ProgramistaMag.pl w Serwisie albo korzystania z tych Prenumerat, może zostać poproszony o podanie (udostępnienie) swoich danych osobowych. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, każdorazowo wyszczególnione w przystosowanym formularzu do wprowadzenia tych danych, stosownie do potrzeb danej Prenumeraty lub Usługi Elektronicznej, z której użytkownik lub Klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz czasami niezbędne dla prawidłowego wykonania Prenumeraty lub Usługi Elektronicznej.

Przetwarzanie danych odbywa się wyłącznie w celu, w jakim zostały udostępnione ProgramistaMag.pl. Przetwarzanie danych w celach marketingowych odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu. Przetwarzanie danych w celach przesyłania informacji handlowej odbywa się wyłącznie po uzyskaniu odrębnej zgody przez użytkownika lub Klienta Serwisu.

Celem Polityki Prywatności i Bezpieczeństwa jest określenie działań podejmowanych przez ProgramistaMag.pl w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem Serwisu, takich jak rejestracja, składanie zamówień, utrwalanie danych na serwerach oraz wszelkich innych tożsamych czynności związanych z przetwarzaniem danych przy korzystaniu z Serwisu. Wszelkie działania ProgramistaMag.pl podlegają przepisom prawa polskiego, które obowiązują w zakresie ochrony danych oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie). Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane Klienta Serwisu przetwarzane będą przez okres obowiązywania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Prenumeraty oraz do 6 lat licząc od dnia rozwiązania umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej lub Prenumeraty chyba, że na podstawie odrębnych umów zawartych pomiędzy ProgramistaMag.pl a Klientem ustalono inaczej.

DOBROWOLNOŚĆ UDOSTĘPNIENIA DANYCH

Każdy użytkownik lub Klient Serwisu w celu skorzystania z Prenumeraty lub Usług Elektronicznych dysponuje prawem dobrowolnego wprowadzenia danych. W przypadku korzystania z niektórych usług wprowadzenie danych mimo, iż dobrowolne, może okazać się niezbędne dla wykonania Prenumeraty lub Usługi Elektronicznej.

Dane niezbędne (obowiązkowe) do wprowadzenia w przypadku skorzystania z Prenumeraty lub Usługi Elektronicznej każdorazowo pozostają wyszczególnione w formularzu przeznaczonym do wprowadzenia tych danych.

PRAWO DOSTĘPU DO DANYCH

Każdy użytkownik lub Klient Serwisu ma prawo dostępu do danych i ich poprawienia, w szczególności poprzez dostęp do Panelu Prenumeratora, bądź kontakt z ProgramistaMag.pl.

W przypadku kontaktu z ProgramistaMag.pl, ze względów bezpieczeństwa zostanie przeprowadzona weryfikacja Twojej osoby.

PRAWO DO USUNIĘCIA DANYCH

Szanując prawo użytkowników oraz Klientów ProgramistaMag.pl pragniemy poinformować, że każda z osób ma prawo do usunięcia swoich danych. Prawo to określane jest powszechnie, jako „prawo do bycia zapomnianym”. ProgramistaMag.pl jest zobowiązany do usunięcia wszelkich danych osoby zgłaszającej, z zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych, taka podstawa może wynikać z np.: obowiązku przechowywania dokumentacji finansowej. Jeżeli jednak realizacja żądania nie będzie możliwa poinformujemy o tym wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.

PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH

Na wyraźną prośbę osoby, której dane są przetwarzane przez ProgramistaMag.pl, otrzymasz od nas plik z danymi ustrukturyzowanymi w powszechnie używanym formacie. W ramach tego prawa możesz również wskazać podmiot, któremu jako administrator danych powinniśmy przesłać Twoje dane.

Realizacja tego prawa może potrwać do 30 dni. Jednocześnie ze względów bezpieczeństwa przeprowadzimy weryfikację Twojej osoby, aby mieć pewność, że Twoje dane trafią do właściwej osoby.

ZABEZPIECZENIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

ProgramistaMag.pl oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników oraz Klientów Serwisu przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

COOKIES

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności krótkie pliki tekstowe, przechowywane przez przeglądarkę internetową lub bezpośrednio w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczonych do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 1. Pliki „cookies” wykorzystywane są w następujących celach:

 1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, co bezpośrednio wpływa ulepszanie ich struktury i zawartości;

 2. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu, dzięki której nie musi on na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła lub wykonywać dodatkowych czynności, np: ponownie dodanie usługi do koszyka;

 3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

 1. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików „cookies”: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Pliki „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pliki „stałe” przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich manualnego usunięcia przez użytkownika.

 2. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików „cookies”. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików „cookies”. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

 3. Ograniczenia stosowania plików „cookies” mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisie.

BLOKADA LUB USUNIĘCIE PLIKÓW COOKIES

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w szczególności z art. 173 ust. 2 użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego urządzenia końcowego poprzez ustawienie odpowiednich ustawień (praw) dla tych plików w oknie ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” na urządzeniu użytkownika.

LOGI SERWERA

 1. Informacje o niektórych czynnościach podejmowanych przez użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania Serwisem.

 2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

  1. czas nadejścia zapytania;

  2. czas wysłania odpowiedzi;

  3. nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP;

  4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP;

  5. adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik;

  6. informacje o przeglądarce użytkownika;

  7. informacje o adresie IP użytkownika;

 3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

 4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania Serwisem.

NEWSLETTER

 1. Newsletter przesyłany jest przez ProgramistaMag.pl wyłącznie po uprzednim jego zamówieniu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Korzystania z Serwisu Internetowego oraz Ogólnych Warunków Świadczonych Usług przez ProgramistaMag.pl (dalej: Regulamin).

 2. ProgramistaMag.pl oświadcza, że podany przez użytkownika adres poczty elektronicznej będzie przetwarzany zgodnie z przepisami, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 poz. 1204 z późn. zm.) oraz że nie będzie udostępniany podmiotom trzecim.

 3. Użytkownik ma prawo do usunięcia swojego adresu poczty elektronicznej (e-mail) z listy subskrybentów Usługi Elektronicznej Newsletter zgodnie z §2 ust. 1 pkt 4) Regulaminu ProgramistaMag.pl.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Polityka Prywatności i Bezpieczeństwa nie obejmuje informacji dotyczących usług, towarów lub stron internetowych stron trzecich, udostępnionych ofert w ramach porozumień w Serwisie. Strony trzecie we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność określają odrębne, indywidualne zasady funkcjonowania ich usług, towarów lub stron internetowych w swoich regulaminach.

KONTAKT

ProgramistaMag.pl zapewnia użytkownikom Serwisu możliwość kontaktu ws. ochrony danych, jak również wsparcia przy edycji ustawień, w szczególności dostosowania plików „cookies” do swoich preferencji poprzez albo w przypadku innych zapytań:

  1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: redakcja@programistamag.pl;

  2. pisemnie (korespondencyjnie) na adres: ProgramistaMag.pl ul. Dereniowa 4 lok. 47, 02-776 Warszawa.