REKLAMA

Regulamin

Regulamin serwisu Magazynu Programista (www.programistamag.pl) i jego newslettera

I REJESTRACJA

1. W celu dokonania rejestracji Użytkownik powinien podać adres e-mail w formularzu zamieszczonym na stronie głównej Serwisu, a następnie uaktywnić - zarejestrować swoje Konto poprzez kliknięcie w link przesłany przez Administratora na podany przez Użytkownika adres e-mail.

2. Użytkownik Zarejestrowany uzyskuje dostęp do działu „download” Serwisu, oraz dodawany jest do bazy newslettera magazynu.

3. Użytkownik poprzez realizację procesu rejestracji zakończonej założeniem Konta oświadcza, że:

 • zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
 • wyraża zgodę na upublicznienie Konta przez Administratora, jak również na zamieszczenie danych (w tym wizerunku) upublicznionych w ramach Konta na stronie głównej Serwisu oraz akceptuje fakt, że dostęp do danych osobowych, wizerunku na fotografiach, jak również do innych informacji upublicznionych w ramach Konta może mieć nieograniczony krąg Użytkowników. Powyższe nie dotyczy następujących danych:
        * adres e-mail;
        * hasło do Konta lub innego typu poufne dane dostępowe.
        * wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez firmę Anna Adamczyk (ul. Dereniowa 4/47, 02-776 Warszawa) wszelkich przekazanych podczas rejestracji danych osobowych, w celach realizacji przez Administratora usług dostępnych w ramach Serwisu;

4. Podanie adresu e-mail jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu dostępu do usług oferowanych w ramach Serwisu.

5. Użytkownik, podając dane osobowe oświadcza, że są one aktualne oraz zgodne z prawdą.

6. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swych danych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy zwrócić się ze stosownym żądaniem do Administratora.

II ZASADY UMIESZCZANIA MATERIAŁÓW NA SERWERACH ADMINISTRATORA

1. Użytkownicy Zarejestrowani mogą przesyłać materiały na adres admin@programistamag.pl, w celu publikacji w Serwisie.

2. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany, dodania lub usunięcia Materiału zamieszczonego przez Użytkownika, w przypadku gdy aktualny status jest niezgodny ze stanem faktycznym lub obraźliwy.

3. Użytkownicy Zarejestrowani mają prawo umieszczać komentarze dotyczące zamieszczonych w
Serwisie materiałów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wywołane
publikacją. Administrator zastrzega sobie prawo do usunięcia komentarzy w przypadku stwierdzenia,
iż mogą naruszać chronione prawem dobra podmiotów trzecich.

4. Użytkownik Zarejestrowany umieszczając jakiekolwiek Materiały oświadcza, iż są one wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz, że przysługują mu majątkowe prawa autorskie do treści, które nie są ograniczone na rzecz żadnej osoby trzeciej lub, że przysługują mu prawa do korzystania z tych treści, w tym prawo do wykorzystania wizerunku osoby trzeciej, obejmujące w szczególności prawo do publikowania i rozpowszechniania Materiałów w systemie on-line, w sieci Internet.

5. Użytkownik Zarejestrowany ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie Materiały, które zamieścił oraz za zamieszczone komentarze.

6. Użytkownik może w każdym momencie zaprzestać korzystania z Serwisu oraz usunąć swoje Konto z Serwisu wysyłając prośbę do Administratra drogą mailowa.

7. Jeżeli zdaniem Użytkownika Materiał lub fakt jego zamieszczenia narusza prawo, Regulamin lub dobre obyczaje, Użytkownik ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie Administratora drogą
mailową.

8. Materiały przesłane do Administratora, po wcześniejszej weryfikacji, pojawią się w serwisie
programistamag.pl w ciągu 7 dni od ich nadesłania.

III OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego, a w szczególności do:

 • nieprzesyłania Materiałów zawierających treści o charakterze bezprawnym, w jakikolwiek sposób naruszających prawo, sprzecznych z dobrymi obyczajami, a w szczególności
  zawierających treści pornograficzne, obrażające uczucia religijne, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy i inne podobne,
 • działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich,
 • niepodejmowania działań i przesyłania Materiałów, które mogłyby utrudnić lub uniemożliwić funkcjonowanie Serwisu,
 • nieużywania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami.

2. W przypadku odmowy przez Użytkownika usunięcia treści o których mowa w ust. 1, Administrator ma prawo usunąć je samodzielnie, ewentualnie zablokować lub usunąć Konto Użytkownika Zarejestrowanego.

VI ODPOWIEDZIALNOŚĆ, PRAWA ORAZ OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA

1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:

 • sposób korzystania z Serwisu przez Użytkowników i skutki korzystania z Serwisu,
 • zamieszczane Materiały oraz za prawdziwość treści i danych umieszczanych przez Użytkownika Zarejestrowanego,
 • treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników,
 • treść opisów charakteryzujących Konta Użytkowników Zarejestrowanych,
 • niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu,
 • szkody wynikłe z udostępnienia przez Użytkownika Zarejestrowanego hasła dostępowego do
  Konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (np. udostępnienie hasła osobie trzeciej przez Użytkownika, złamanie hasła przez osobę trzecią),
 • udostępnianie hasła i danych Użytkowników osobom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa bądź stosownych decyzji administracyjnych lub orzeczeń sądowych,
 • utratę Materiałów zamieszczonych w Serwisie spowodowaną awarią sprzętu, dysfunkcją Internetu, działaniem osób trzecich lub ich usunięciem przez Administratora na podstawie przepisów Regulaminu.

2. Administrator zastrzega sobie prawo do:

 • okresowego wyłączania, w uzasadnionych przypadkach, Serwisu bez uprzedniego powiadomienia Użytkowników,
 • natychmiastowego skasowania każdego Materiału, komentarza bez uprzedniego powiadomienia, w wypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa,
 • natychmiastowego skasowania każdego Materiału, komentarza, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich,
 • natychmiastowego zablokowania Konta Użytkownika Zarejestrowanego i wszystkich zamieszczonych przez niego Materiałów, komentarzy w przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu Serwisu lub przepisów prawa,
 • zaprzestania udostępniania Serwisu lub jego poszczególnych funkcjonalności, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach Serwisu,
 • skasowania, w sytuacjach wyjątkowych, nie zawinionych przez Administratora, całej zawartości Serwisu.

3. Zakres dostępu lub sposób funkcjonowania Serwisu może być w każdym czasie zmieniany (rozszerzany lub ograniczany) przez Administratora. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu udostępnianych funkcjonalności.

V NEWSLETTER

1. Newsletter magazynu Programista i serwisu programistamag.pl służy do przesyłania na podany przez Użytkownika adres e-mail:

 • Informacji o nowych wydaniach magazynu,
 • informacji o nowych materiałach zamieszczonych w Serwisie,
 • informacji o promocjach dotyczących magazynu,
 • informacji na temat promocji i wydarzeń partnerów oraz klientów Serwisu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz 883) Użytkownik wypełniając formularz zgłoszenia na newsletter – podając adres e-mail wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych i wykorzystywanie ich do wewnętrznych celów statystycznych i marketingowych. A także wyrażasz zgodę na wykorzystanie danych w celach komercyjnych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, Poz. 1204 z 2002r.). Jednocześnie masz prawo wglądu do swoich danych, ich poprawienia i usunięcia.

Administratorem danych osobowych jest Anna Adamczyk, ul. Dereniowa 4/47, 02-776 Warszawa.

3. Użytkownik w każdym momencie może usunąć swój adres z bazy, prosząc Administarora w wiadomości email lub klikając na link „unsubscribe”, który przychodzi wraz z każdym newsletterem.

VI ZMIANA REGULAMINU

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.

2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Użytkownik powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Użytkownika.

3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Użytkownik powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.

4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociąga za sobą skutki w postaci bezpowrotnego usunięcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.